POKYNY PRE AUTOROV

        Obsah príspevkov anonymne posudzuje lektorský tím a prejednáva redakčná rada časopisu. Redakcia oznámi autorovi výsledky o prijatí alebo neprijatí príspevku na základe lektorských posudkov a rozhodnutia redakčnej rady písomne alebo emailom do 10 týždňov odo dňa doručenia do redakcie. Autori poskytujú svoje príspevky výlučne časopisu Acta Patristica a neuverejnia ich v iných časopisoch pred rozhodnutím redakčnej rady. Všetky príspevky sa bez vyžiadania autora nevracajú. Redakcia nezodpovedá za odbornú a jazykovú úpravu príspevkov. Na uverejnenie príspevku neexistuje právny nárok. Uverejnené príspevky nie sú honorované.
       Príspevky do časopisu Acta Patristica posielajte na adresu redakcie 1-krát v elektronickej forme na CD nosiči alebo emailom. Elektronickú formu dokumentu zasielajte v textovom editore Word pod OS Windows.
       Rozsah štúdií vrátane poznámkového aparátu by nemal prekročiť 36 000 znakov (20 normostrán), rozsah recenzií a diskusných príspevkov by nemal prekročiť 9 000 znakov (5 normostrán) a rozsah informácií a správ by nemal prekročiť 3 600 znakov (2 normostrany).
       Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo podľa Autorského zákona 618/2003 Z.z. Autor podpíše licenciu o poskytnutí autorského práva na rozširovanie príspevku publikovaním v tlačenej a elektronickej podobe časopisu.
Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.

Technická úprava príspevku

       Autorská strana (formát B5) má obsahovať 1800 znakov, s úpravou riadkovania 1.5 a okrajmi 2 cm z každej strany. Text má byť napísaný na jednej strane listu. Zarovnanie textu má byť z oboch strán, typ písma je Palatino Linotype jednotne v celom dokumente a veľkosť písma 11 bodov. Číslovanie kapitol dokumentu je štandardné (arabské čísla).

Úprava titulnej strany

       Názov príspevku má byť v Palatino Linotype bold, 13 bodov a jeho maximálna dĺžka má byť 150 znakov vrátane medzier. Meno autora (alebo spoluautorov) má byť uvedené pod názvom príspevku, úprava je Palatino Linotype bold, 11 bodov. K menu uveďte aj inštitút, kde autor (autori) pôsobí.

       Príspevky majú mať teoretický charakter zodpovedajúci zameraniu časopisu. Názov príspevku má byť stručný a výstižný a musí korešpondovať s obsahovým zameraním príspevku. K príspevku pripojte na samostatnú stranu preklad názvu, abstrakt (rozsah do 800 znakov) a kľúčové slová (minimálne 5), všetko v anglickom jazyku. Takisto pripojte aj plné meno autora a jeho osobné údaje (inštitút, plná poštová adresa, e-mail a telefón), ktoré uvediete hneď po názve príspevku, úprava je Palatino Linotype, 11 bodov. Ak má dokument viac autorov, ich mená s ďalšími informáciami uveďte za sebou s vyššie uvedenou úpravou textu.

       Poznámky uvádzané pod čiarou sú číslované s poradovým číslom v texte a rovnako sa v texte označujú aj tabuľky, obrázky, grafy a schémy. Grafické časti príspevku (tabuľky, schémy, obrázky a grafy) nesmú byť naskenované. Každý príspevok sa musí pridržiavať medzinárodne uznávanej citačnej normy podľa STN ISO 690 a STN ISO 690-2. Zoznam bibliografických odkazov uvádzajte s úplnými bibliografickými údajmi na konci článku v abecednom zoradení. Pre uvádzanie bibliografických odkazov (nie citačných odkazov) predkladáme niektoré vzory uvádzania použitej literatúry.